Govans Community Farm – Demonstration Planting Day